תנאי שימוש 

by goventure_yn63iu

תנאי שימוש 
1. מבוא
1.1. השימוש באתר האינטרנט ובאפליקציה "Goventure" המאפשרים, בין השאר, להפעיל ולהשתתף במשחקי ניווט באמצעות הסמארטפון (להלן: "האתר" ו/או "האפליקציה" ו/או "השירות"( כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"( לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר ו/או באפליקציה מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש"( לתנאים כאמור.
1.2. מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האתר ו/או האפליקציה, "Goventure", (להלן: "המפעילה"), לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר ו/או לאפליקציה ו/או המשתמשים בשירותי המפעילה. גלישה ושימוש באתר ו/או באפליקציה מהווים הסכמה מצדך המשתמש להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש באתר אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר ו/או באפליקציה.
1.3. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים
ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
1.4. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.
1.5. מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או האפליקציה במלואם או בחלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
1.6. השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות הפעלת משחקי הניווט בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר ו/או האפליקציה יהיו מושבתים עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
1.7. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של המפעילה אשר פועל בימים א'-ה' בין השעות 13:00-9:00 בטלפון שמספרו הוא: 052-8882245, וכן בדוא"ל שכתובתו היא: [email protected] מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

2. הגדרות
"התוכן" משמעותו האתר והאפליקציה, התכנים המופיעים במשחקי הניווט לרבות התמונות, הסרטונים והשמע, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.
"השירות" משמעותו האפליקציה והאתר, משחקי הניווט לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
"החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמשתתף בניווט ו/או כמקים קבוצת ניווט, או כל שימוש שנעשה בשירות של המפעילה ללא פתיחת חשבון.
"שגיאות אפליקציה/אתר" משמעותן כל הפרעה בזמינות האפליקציה או האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.
"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.
"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה באתר ו/או אפליקציה במהלך השימוש באתר ו/או באפליקציה.

3. על תנאי השימוש
3.1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעילה והמזמינה. מוסכם ומובהר כי המפעילה ו/או המזמינה לא תהיינה אחראיות כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה ו/או המזמינה.
3.2. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעילה והמזמינה. כל פרסום המופיע באתר ו/או
באפליקציה לרבות כל תוכן משתמש כהגדרתו להלן אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה והמזמינה לגבי נכונות או כדאיות השירות המפורסם ולעניין השימוש בו.
3.3. הגישה לאתר ו/או לאפליקציה הינה כיום ללא עלות. עם זאת המפעילה שומרת לעצמה את
הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע כי כל שימוש בשירות, בין אם בחלקים ממנו ובין אם בשלמותו, יהיה כרוך בתשלום מצדו של המשתמש ושומרת על זכותה לשלב מרכיבים נוספים באתר ו/או באפליקציה, אשר עשויים להיות כפופים לתשלום מצד המשתמש מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד המפעילה ו/או המזמינה בשל כך.

4. קניין רוחני
4.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר ולאפליקציה לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר או באפליקציה, שמורות באופן בלעדי למפעילה.
4.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה
של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.
4.3. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר ו/או האפליקציה במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
4.4. אין לעשות בתוכן שימוש אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. מובהר כי משתמש רשאי לעשות שימוש בתוכן אך ורק לצורך השתתפות ו/או הפעלת השירות לרבות משחקי הניווט באמצעות הקישורים המופיעים באתר ו/או באפליקציה. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.
4.5. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר ובאפליקציה. כמו כן מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל ו/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
4.6. המפעילה תהא רשאית להוסיף על כל תוכן שהמשתמש יפרסם דרך האתר ו/או האפליקציה
(לרבות תמונות, סרטונים ועוד) את שמה, את הלוגו שלה או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.
4.7. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות וסרטונים אשר מופיעים באתר ו/או באפליקציה, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.
4.8. המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון שמספרו הוא: 052-8882245, וכן בדוא"ל שכתובתו היא: [email protected].

5. ניווט בטוח, אחריות המשתמש ואי נטילת אחריות
5.1. על המשתמש להיות זהיר ומודע לסביבת הניווט ולסיכונים הכרוכים בתנאי הדרך.
המשתמש מתחייב להשתמש באפליקציה לרבות, אך לא רק, לנווט באופן רגלי, להוביל אחרים, ולהתמצא במרחב ובסביבת הניווט תוך ציות לחוקי התנועה ולסימונים המופיעים בשטח שבו נעשה הניווט ובהתאם לתנאי הדרך, וכן לציית להוראות הרשויות והגורמים המוסמכים לרבות, אך לא רק, פקחי רשות הטבע והגנים, משטרת ישראל וכוחות הביטחון.
5.2. המשתמש מתחייב להיערך בהתאם לכל ניווט לרבות באמצעות לקיחת ציוד מתאים וביגוד והנעלה התואמים את תנאי השטח שבו מתבצע הניווט. בשום מקרה לא תהיינה המפעילה ו/או המזמינה אחראיות לנזק שייגרם למשתמש, לרבות אובדן ו/או סטייה מהדרך ו/או פציעה וכל נזק אחר שייגרם כתוצאה מהיערכות לא נכונה לניווט, בכל מקרה של סכנה יש ליצור קשר באופן מיידי עם כוחות ההצלה ו/או כל גורם רלוונטי אחר בהתאם לעניין.
5.3. ייתכן ובאתרי הניווט השונים יחולו כללי התנהגות מסוימים הייחודיים לכל אתר ניווט לרבות, אך לא רק, כללי כניסה לרבות כניסה בתשלום, כללי התנהגות ובטיחות, כללים למניעת שריפות, כללי שמירה על ניקיון, כללי שהייה, כללי רחצה במקורות מים, כללי הדלקת אש ועוד. המשתמש מתחייב כי האחריות לשלומו בעת ביקורו בכל אחד מאתרי הניווט הינה עליו בלבד וכי עליו להתנהג בהתאם לכללים החלים בכל אחד מאתרי הניווט. בתוך כך יובהר כי המפעילה ו/או המזמינה אינן אחראיות לכללי ההתנהגות בכל אחד מאתרי הניווט וכללים אלה אינם בשליטתן של המפעילה ו/או המזמינה ולא נוסחו על ידן ו/או בידיעתן, ובכל מקרה של אי בהירות על המשתמש לפנות לגורמים האחראיים בכל אחד מאתרי הניווט.
5.4. המפה ו/או האתרים ו/או ציוני דרך שונים המופיעים בשירות עלולים להתעדכן מעת לעת על ידי צדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, על ידי רשויות המדינה, מפעילי המקום שבו מתבצע הניווט, רשות הטבע והגנים ועוד. כתוצאה מכך, המפעילה ו/או המזמינה אינן יכולות להתחייב כי האתר ו/או האפליקציה יציגו בכל עת מידע מעודכן, ובשום מקרה אין להסתמך באופן בלבדי על התוכן המופיע באתר ו/או באפליקציה.
5.5. ההשתתפות בשירות לרבות במשחקי הניווט הינו באחריותו המלאה של המשתמש, והמשתמש מתחייב כי כל הסיכונים הכרוכים בניווט באמצעות האתר ו/או האפליקציה הינם עליו בלבד. המשתמש אחראי באופן בלעדי בכל הנוגע לבריאותו, פציעות שעלולות לקרות לו ו/או לכל אחד אחר תוך כדי הניווט באמצעות האפליקציה, טיפול רפואי לו יזדקק, מוות, סכנות שונות, ו/או ביטוחים מתאימים אשר עליו לדאוג להם, והמפעילה ו/או המזמינה לא תהיינה אחראיות לכל תרחיש כאמור לעיל אשר עלול להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו לרבות יורשיו ו/או שאירו לא יהיו טענות כלפי המפעילה ו/או המזמינה בשל האמור.
5.6. המשתמש מתחייב כי במסגרת השימוש בשירות לא ייכנס לשטחים פרטיים ו/או כל שטח אחר שכניסה אליו הינו אסורה, בין אם בדין ובין אם בהתאם לשילוט המופיע במקום, לא יתחזה לכל אדם ו/או דמות כחלק ממשחק הניווט ולא ישתתף בכל פעילות כחלק ממשחק הניווט אשר עלולה לגרום לפציעתו ו/או למותו של המשתמש ו/או לכל אחריות נזיקית אחרת אשר עלולה המשתמש עלול לחוב בה, אשר בכל מקרה תהא עליו בלבד מבלי שיהיו לו טענות נגד המפעילה ו/או המזמינה בשל האמור.
5.7. חלק מהתוכן המופיע בשירות באתר ו/או באפליקציה מוצג בהתאם למה שנמסר למפעילה על ידי צדדים שלישיים לרבות על ידי מפעילי האתרים בהם מתבצע הניווט. יובהר כי אין למפעילה שליטה על מקורות המידע והתוכן לרבות שינויים שעלולים להיות באתרי הניווט השונים, ולפיכך המפעילה ו/או המזמינה אינן נושאות באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים על גבי השירות באתר ו/או באפליקציה ושניתן על ידי צדדים שלישיים כאמור ואינן ערבות לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא.
5.8. המפעילה ו/או המזמינה לא תישאנה באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים באתר ובאפליקציה לרבות במשחקי הניווט. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר או באפליקציה ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש בשירותים אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם באתר ו/או באפליקציה, והמפעילה ו/או המזמינה לא תישאנה באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או באפליקציה ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך האתר או האפליקציה.
5.9. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ו/או באפליקציה ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר ו/או באפליקציה אין משמעו כי תוכן האתר ו/או האפליקציה הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה ו/או המזמינה לא תישאנה בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה ו/או המזמינה אינן אחראיות לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ובאפליקציה.
5.10. יתכן כי השירותים באתר ו/או באפליקציה יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהאתר ו/או האפליקציה יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה ו/או המזמינה לא תישאנה בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
5.11. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר ובאפליקציה, עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.
5.12. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי המפעילה ו/או המזמינה לא תהיינה אחראיות בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.
5.13. אין המפעילה ו/או המזמינה אחראיות על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר ו/או באפליקציה. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או המזמינה ו/או מי מטעמן.

6. התחייבויות המשתמש
6.1. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא ישלח דרך האתר ו/או האפליקציה לכל צד ג' שפרטיו מופיעים באתר ו/או באפליקציה כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר והמפרסמים בפרט.
6.2. יובהר כי למפעילה אין כל יכולת לבחון את כל התכנים המועלים ומתפרסמים באתר ו/או באפליקציה על ידי המשתמש לרבות תגובות ותמונות, ולפיכך אין ביכולתה לבצע את הסינון ולהבטיח עמידה בתנאים אלה בכל זמן נתון.
6.3. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר ו/או באפליקציה, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעילה תהא רשאית לפעול כנגד המשתמש, לרבות אך לא רק באמצעות חסימתו משימוש בשירות ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

7. שירותי מיקום (GPS)
לצורך שימוש תקין באפליקציה, על המשתמש לוודא כי מכשירו הסלולרי מחובר לשירותי המיקום (GPS), כי הם מופעלים ושהוא העניק אישור לאפליקציה לזהות את מיקומו. כמו כן על המשתמש לוודא שה-GPS זיהה את מיקומו.

8. שיפוי
על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ו/או המזמינה לרבות , חליפיהן, גופים הקשורים אליהן, נושאי המשרה בהן, דירקטורים שלהן, בעלי מניות שלהן, משקיעים שלהן, עובדים שלהן, סוכנים שלהן, נציגים שלהן, ומיופי כוחן, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד( עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש; (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש; (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.

9. שימוש במידע פרטי
9.1. המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ובאפליקציה. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר ו/או באפליקציה.
9.2. עם רישום המשתמש באתר או באפליקציה, יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה וכן לספק פרטי התקשרות שונים. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר למשתמש גישה לאזורים המוגבלים של האתר ו/או האפליקציה. על אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסודיות, ולדאוג לעדכן אותם מפעם לפעם, כך שרק המשתמש יוכל להשתמש בהם. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש.

10. התקשרות עם צדדים שלישיים
10.1. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל התקשרות עם צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק שיחה ו/או התקשרות חוזית עם משתמש ו/או כל גורם אחר שפרטיו הופיעו באתר ו/או באפליקציה ו/או כל התקשרות שנעשית כתוצאה משימוש באתר ו/או באפליקציה, ולא יהיו לו טענות נגד המפעילה ו/או המזמינה בשל כל התקשרות עם כל צד שלישי כאמור.
10.2. עסקה כאמור לעיל תסוכם ישירות בין המשתמש לאותו צד השלישי, והיא אינה כוללת את המפעילה ו/או המזמינה או מי מטעמן כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כמפעילת משחקי ניווט בלבד.
10.3. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בנתוני צדדים שלישיים אשר מקושרות או שניתן לצפות בהן בקשר לשירות, הינן הרכוש של בעלי הנתונים, ועשויות להיות כפופות לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של מידע, הצעה והמלצה המוצגים באתר ובאפליקציה. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.
10.4. מאחר שהאפליקציה ניתנת להורדה באמצעות פלטפורמות, ספקי שירות או מפיצים שהינם צדדים שלישיים (להלן "ספקי הפלטפורמה"), שימוש באפליקציה עשוי להיות כפוף לתנאי שימוש של ספקי פלטפורמה וצדדים שלישיים אחרים. יש לשים לב, כי תנאי השימוש של ספקי הפלטפורמה עשויים לחול על שימוש מצד המשתמש ביישום, והמשתמש מסכים בזאת כי באחריותו לקבוע אלו מתנאי השימוש האמורים הינם רלוונטיים וחלים עליו ולעיין ולקיים את ההוראות והתנאים הרלוונטיים.

11. תוכן המועלה על ידי המשתמש
11.1. המפעילה מאפשרת למשתמש להעלות תכנים משלו באמצעות האתר ו/או האפליקציה ובהם תמונות, תגובות מלל, קטעי קול וקטעי וידאו, זאת בנוסף לתוצאותיו בהשתתפות בחידונים שיפורסמו באתר ו/או באפליקציה (להלן: "תוכן המשתמש"(. על תכני המשתמש יחולו התנאים שבסעיף זה בנוסף ליתר תנאי השימוש ומבלי לגרוע מהם.
11.2. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא יעלה, לרבות בפרופיל המשתמש שלו, כל תוכן משתמש הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר ו/או האפליקציה בפרט.
11.3. בשימוש באתר ו/או באפליקציה המשתמש מסכים כי כל עוד השירות פעיל, ייעשה שימוש בתוכן המשתמש אותם העלה בלא שהשימוש יזכה את המשתמש בתשלום כלשהו כולל תמלוגים לרבות, אך לא רק, שימוש בתמונות שהמשתמש העלה לצרכי קידום ופרסום האתר ו/או האפליקציה, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או הפרה של חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או על כל חוק אחר. יובהר כי המפעילה ו/או המזמינה רשאיות לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתן ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות כל דין.
11.4. המפעילה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לתוכן המשתמש המפורסם ע"י משתמשיה ונעדרת כל יכולת לבחון את כל התוכן המועלה ומתפרסם באתר על ידי המשתמש, ולפיכך אין ביכולתה לבצע סינון של תוכן המשתמש ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.
11.5. המפעילה אינה תומכת או שולטת בתוכן המשתמש המשודר או המפורסם באתר, ועל כן אינה ערבה לדיוק, לתקינות או לאיכות של תוכן המשתמש. המשתמש מצהיר ומבין שבאמצעות שימוש באתר ו/או באפליקציה, יתכן שייחשף לתוכן משתמש שהוא פוגעני, מגונה או מעורר התנגדות מבחינתו. בכל הנסיבות המפעילה ו/או המזמינה לא תהיינה אחראיות בכל דרך לכל תוכן משתמש, לרבות לכל שגיאה או השמטה בכל תוכן משתמש, או לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא הנגרם על ידי המשתמש או שנגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בכל תוכן משתמש המשודר, מועלה, מפורסם, נשלח באמצעות דוא"ל או ההופך לזמין באמצעות האתר ו/או האפליקציה בדרך כזו או אחרת. ידוע למשתמש שהמפעילה אינה יכולה לשאת באחריות לכל הערה, תגובה או מענה שיתכן שיקבל עקב תגובת משתמש אחר לתוכן משתמש שהעלה. המפעילה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של המשתמשים אשר מועלים לאתר ו/או בכל שירות אחר של המפעילה אשר מאפשר פרסום תגובות ו/או כל מלל אחר של משתמשי האתר ו/או האפליקציה.
11.6. המשתמש מאשר כי יש בידי המפעילה הזכות (אך לא החובה( לסרב לפרסם או להסיר בכל עת כל תוכן משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, והמפעילה שומרת את הזכות לשנות או למחוק כל תוכן משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל או כל הוראה אחרת מבין תנאים וסעיפים אלה, נתונה למפעילה הזכות להסיר כל תוכן משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המעורר התנגדות בדרך אחרת והמפעילה שומרת את הזכות לסרב לתת שירות ללא מתן הודעה מראש לכל משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המפר את זכויותיהם של אחרים.

12. דיוור ישיר
12.1. המפעילה מציעה לכל משתמש בשירותיה בעת הרשמתו להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר"(.
12.2. בעת ההרשמה יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים לרבות מספר טלפון וכן כתובת דוא"ל. בעת ההרשמה יתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמפעילה באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות של המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.
12.3. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים(, תשמ"ב-1982.

13. אבטחה
13.1. האתר ו/או האפליקציה של המפעילה מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר ו/או באפליקציה וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ו/או באפליקציה מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר ו/או האפליקציה לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר ו/או האפליקציה. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.
13.2. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר ו/או באפליקציה, המפעילה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

14. תקופה וסיום
14.1. הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר ו/או באפליקציה, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש .
14.2. המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם(; (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי(; (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור ב-(1) ו-(2) לעיל, המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.
14.3. המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.
14.4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר ובאפליקציה, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.
14.5. ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.

15. כללי
15.1. תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהיו תקפים, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו או אושרו אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.
15.2. פרופיל המשתמש באתר ו/או באפליקציה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
15.3. שאלות אודות תנאי השימוש הללו, יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: [email protected].
16. כללי, סמכות שיפוט והודעות
16.1. המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה ו/או המזמינה, עובדיהן, מנהליה, בעלי מניותיהן או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג באתר ו/או באפליקציה.
16.2. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר ו/או באפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד.
16.3. כל מכתב שישלח למפעילה ייחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום; עם הגעתו באם נמסר אישית לידי המפעילה בכתובתה הרשומה; או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד המפעילה על אי קבלה.

דילוג לתוכן